°c
0

Florette.be

Wettelijke vermeldingen

I – WETTELIJKE INFORMATIE

Wij bevelen u aan kennis te nemen van de onderstaande informatie. Het gebruik van de website impliceert uw instemming met onderhavige bepalingen, die worden beheerst door het Frans recht. De website werd ontwikkeld op vraag van de vennootschap Florette Holding en heeft tot doel het merk Florette en zijn producten voor te stellen. Uitgever van de website:

Florette Holding S.A.S. met een kapitaal van 567 717,04€, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te LESSAY (50430), espace d’activités Fernand Finel, onder nummer 327 612 552.

Telefoonnummer: (33).(0)2.33.47.48.49.

EU BTW-nummer : FR09327612552

Directie Publicatie: Jean Michel Caulier

Redactieverantwoordelijke: Jean Michel Caulier

Website hosting : RUNISO

Adres : Euratechnologies – Bâtiment Black Hat, 167 avenue de Bretagne, 59000 LILLE

Telefoonnummer: +33(0)3 62 13 83 83 

II – PERSOONSGEGEVENS

2.1 – Gebruik van persoonsgegevens

Op de website kunt u contact met ons opnemen door uw e-mailadres op te geven voor de newsletter. U kunt uw persoonlijke coördinaten en gegevens opgeven (uw achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, vast en mobiel telefoonnummer, leeftijd en nationaliteit zijn de enige gegevens die zullen worden verzameld). U kunt ons eveneens documenten overmaken die betrekking hebben op uw persoon en waarvan u de auteur bent (recept, foto’s van recepten). Hierna zullen wij deze gegevens kunnen gebruiken om u te contacteren, uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden en uw recept en foto te publiceren.

U kunt uiteraard ook beslissen om geen enkele informatie op te geven.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Florette Holding en haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) en dit voor de desbetreffende doeleinden (beantwoorden van uw e-mails en aanmeldingsverzoeken, uitwerken van rekruteringsprocessen, enz.). Deze gegevens zullen in geen geval aan derden worden overgedragen.

2.2 – Uw rechten

Overeenkomstig de Franse Wet op de Persoonsgegevens (“Loi Informatique et Libertés”) van 6 januari 1978 (art. 34), geniet u een recht van toegang, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens.

Gelieve u tot Florette Holding te richten voor de uitoefening van dit recht en dit:

– per post geadresseerd aan :

Florette France Holding

Service Marketing

Espace d’activité Fernand Finel

50430 LESSAY

FRANKRIJK

– per e-mail op het adres:

web-donneespersonnelles@florette.com met vermelding van het volgende onderwerp in uw mail “Persoonsgegevens: recht op toegang”.

Florette Holding heeft aan de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) aangegeven dat zij persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op de website “florette.be”, overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving. Daarnaast geniet u een recht van antwoord inzake de gegevens die u aanbelangen en die op de website kunnen worden gepubliceerd. Met het oog op de uitoefening van dit recht, kunt u zich richten tot:

Florette Holding

Service Marketing

Espace d’activité Fernand Finel

50430 LESSAY

FRANKRIJK

III – COPYRIGHT

De website ”florette.be” en alle elementen die er deel van uitmaken zijn exclusief eigendom van de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht Florette. De gegevens die zijn opgenomen op de voornoemde website worden weergegeven zonder enige waarborg; zij hebben geen contractueel karakter en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De reproductie van alle documenten die op de website worden gepubliceerd is enkel toegestaan voor informatiedoeleinden en een strikt persoonlijk en privaat gebruik. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van de website of van één van de elementen die er deel van uitmaken (met inbegrip van de geluidsfragmenten) is uitdrukkelijk verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Florette Holding. De domeinnamen, merken en logo’s die verschijnen op de website ”florette.be” zijn exclusief eigendom van de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht Florette.

Elke afzonderlijke of gezamenlijke reproductie en/of elk afzonderlijk of gezamenlijk gebruik van deze domeinnamen, merken, logo’s, in welke hoedanigheid dan ook, is verboden.

De creatie van hyperlinks naar de website ”florette.be” kan slechts geschieden mits de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht Florette.

IV – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

4.1 – Informatie

Florette Holding en haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) zien af van alle aansprakelijkheid voor problemen die zich voordoen bij de toegang tot de website of in het kader van mogelijke gebrekkige communicaties. Florette Holding, haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) en alle vennootschappen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling, de uitwerking en het opzetten van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de website. Daarnaast, kunnen Florette Holding en haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade of virussen, waarmee uw computer of computerapparatuur besmet kunnen geraken, ingevolge het gebruik van of de toegang tot de website en downloads die geschieden vanuit de website.

4.2 – Links naar andere websites

Links naar andere websites kunnen tot gevolg hebben dat u het FLORETTE-netwerk verlaat. Florette Holding en haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) zijn niet aansprakelijk voor deze websites. Deze links worden te goeder trouw gecreëerd en Florette Holding en haar dochtervennootschappen (of verwante vennootschappen) zien af van enige aansprakelijkheid inzake de inhoud van deze websites, die gelinkt zijn aan de website ”florette.be”, en eventuele wijzigingen die op deze websites worden aangebracht.

V – COOKIES

Florette Holding wenst “cookies” bij te houden op uw computer. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat wordt geregistreerd en opgeslagen op de harddisk van uw computer, behoudens wanneer u dit verwijderd of als de toepassing ervan verloopt. Het betreft hier geen programma en de cookies kunnen geen enkele schade veroorzaken aan gegevens die zich op uw computer bevinden. Een “cookie” maakt het voor ons niet mogelijk om u te identificeren. In het algemeen, hebben de “cookies” die via de website “florette.be” worden opgeslagen een van de volgende functies:

– Een eerste functie betreft het “in stand houden van een applicatie”, waarmee wordt bedoeld dat ervoor wordt gezorgd dat u, telkens wanneer u de website bezoekt, de website kan gebruiken in de configuratie die u heeft gekozen. Deze functie wordt gebruikt door de zogenaamde “taal-cookie”. Deze “cookie” heeft een permanent karakter en maakt het mogelijk om een vaste taal op te slaan waarin u de website “florette.be“ raadpleegt en die u heeft gekozen bij uw eerste bezoek van de website. Zo zullen uw latere bezoeken van de website steeds geschieden in de taal die u initieel heeft gekozen, waarbij u echter wel steeds de mogelijkheid behoudt om de website “florette.be” te raadplegen in alle bestaande talen (door gebruik te maken van het uitvouwveld dat zich onderaan op elke webpagina bevindt).

– De tweede functie betreft het volgen van uw traject op de website. De “cookie” slaat gegevens op inzake de navigatie van uw computer op onze website (de bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip van raadpleging, de soort browser, enz.) ; dit maakt het mogelijk om statistische verslagen op te maken van het bezoek aan de website. Met deze “cookie” worden geen identificeerbare persoonsgegevens opgeslagen. U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden als u “cookies” ontvangt of u te verzetten tegen het opslaan van de “cookies” door uw browser in die zin te configureren. Daarnaast kunt u de reeds opgeslagen “cookies” ook verwijderen. Indien u van mening bent dat de “cookies” een inbreuk op uw privacy behelzen, raden wij u aan uw browser te configureren zodat u gewaarschuwd wordt over de aanwezigheid van “cookies” of u de kans krijgt om deze te blokkeren of reeds opgeslagen “cookies” te verwijderen. U dient echter wel te weten dat steeds meer websites “cookies” gebruiken die het surfen op websites vergemakkelijken en verbeteren, uw persoonsgegevens niet opslaan en het eenvoudigweg mogelijk maken om gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten die door deze websites worden aangeboden. Een groot aantal van deze “cookies” zijn “tijdelijke cookies” waarvan de toepassing wordt stopgezet als u uw browser sluit. Indien u uw browser niet configureert om te worden gewaarschuwd, voorkomt u dat u wordt overladen met waarschuwingsberichten. Tot slot, raden wij u aan om niet alle “cookies” in uw browser te blokkeren, aangezien dit in bepaalde gevallen uw toegang tot nuttige en personaliseerde informatie kan beperken tijdens latere bezoeken op de betrokken websites.